topbild4

RÄKNA HEM DITT MEDLEMSKAP

SÅ VAD FÅR DÅ DU FÖR DIN MEDLEMSAVGIFT?
JO, EN RAD FÖRDELAR OCH FÖRMÅNER.

VAR MED OCH PÅVERKA

Som medlem i Cityföreningen har du möjlighet att göra din röst hörd och påverka stadsmiljön, aktiviteter och utvecklingen i just din stadsdel.

NÄTVERK & TRÄFFAR

Tillsammans är vi starka. Därför arrangerar vi regelbundna frukostmöten och ”after-works” där du kan nätverka med och lära känna dina kollegor i city.

PERSONALFÖRMÅNER

Helsingborg City Personalkort är citys eget rabattkort som ger dig och dina anställda rabatter på en mängd produkter och tjänster.

CITY PRESENTKORT

Som medlem i Cityföreningen kan du helt kostnadsfritt ansluta dig till City Presentkort

TRYGGHET, TILLSTÅND & RÅDGIVNING

Vi samarbetar med polis och säkerhetsbolag för att öka säkerheten i city. Och vi hjälper dig med tillstånd och rådgivning när du vill skapa egna arrangemang.

NYHETSBREV VARJE VECKA

Som medlem är du alltid uppdaterad på vad som händer i city. I vårt nyhetsbrev kan du dessutom annonsera och bjuda in till dina egna events.

MEDLEMSANSÖKAN

KALENDARIUM

  Laddar… Laddar…

  VI VÄLKOMNAR VÅRA SENASTE MEDLEMMAR

  • Fitness 24 Seven
  • Rituals
  • Gyroskompaniet
  • Uomo
  • Hemmakväll

  KONTAKTA OSS!

  Varmt välkommen med dina frågor

  HELSINGBORGS CITYFÖRENING

  OM HELSINGBORGS CITYFÖRENING

  Helsingborgs Cityförening representerar handlare, restaurang- och caféägare, banker, hotell m.fl. med kommersiell verksamhet i centrala Helsingborg – från Söder till Vikingstrand. Vårt mål är att Helsingborgs stadskärna ska bli så stark och levande som möjligt. Och att de näringsidkare som bedriver verksamhet i city ska kunna göra det under bästa möjliga förhållanden och därmed öka sin omsättning.

  Som medlem i Cityföreningen blir du en del av en stark gemenskap och kan göra din röst hörd. Ju fler medlemmar vi blir, desto större blir också dina möjligheter att påverka såväl stadsmiljön som utvecklingen och de aktiviteter som genomförs i city.

  Förutom arbetet med att påverka politiska beslut arbetar Cityföreningen även aktivt med att skapa nätverk mellan citys näringsidkare, arrangera evenemang, förhandla fram bra leverantörspriser för medlemmarna, rådgivning, tillståndsfrågor och mycket annat.

  Vår verksamhet finansieras via medlemsavgifter och vår ambition är att alla som driver någon form av verksamhet i Helsingborgs stadskärna ska inse fördelarna med att bli medlemmar.

  Föreningens sju områdesansvariga driver utvecklingen i sina respektive stadsdelar och ser till att alla medlemmars önskemål och synpunkter tillvaratas.

  Cityföreningen bildades 2010 och har tillsammans med Fastighetsägarna och Helsingborgs stad bildat bolaget Helsingborgs Citysamverkan AB.

  Kontaktpersoner

   

  INTEGRITETSPOLICY

  Helsingborgs Cityförening (ideell förening) 843002-1926

  1. Information om hantering av personuppgifter

  I denna integritetspolicy finns information om hur Helsingborgs Cityförening, som är en ideell förening med organisationsnummer 843002-1926 (”Cityföreningen”), hanterar personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer och e-postadress.

  Cityföreningen är en ideell förening som har till syfte att för näringsidkare och företag i centrala Helsingborg driva frågor som bidrar till en attraktiv stadskärna.

  Cityföreningen är tillsammans med kommersiella fastighetsägare i Helsingborg och Helsingborgs Stad medlemmar i den ideella föreningen Citysamverkan i Helsingborg (”Citysamverkan Id. För.”). Citysamverkan Id. För. har som enda syfte att äga Helsingborg Citysamverkan AB, 556802-8079, (”Citysamverkan”). Syftet med Citysamverkan är att parterna tillsammans ska kunna medverka till att stärka attraktiviteten i stadskärnan. Som framgår finns alltså ett nära samband mellan Cityföreningen och Citysamverkan.

  Medlemmar i Cityföreningen är ofta företag, men ibland även enskilda näringsidkare, det vill säga privatpersoner. För de företag som är medlemmar finns uppgifter om företrädare och kontaktpersoner. Cityföreningen värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.

  2. Ansvar för dina personuppgifter?

  Cityföreningen, är så kallat personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Cityföreningen.

  3. Vilka personuppgifter samlas in av Cityföreningen?

  När privatpersoner som driver enskild näringsverksamhet ansöker om medlemskap samlar vi in personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter. För företag som ansöker om medlemskap samlas även för företrädare in personuppgifter om namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer.

  Vi kan även komma att samla in motsvarande personuppgifter från privata och offentliga register hänförliga till företag belägna inom vårt verksamhetsområde.

  4. Varför behandlar Cityföreningen dina personuppgifter?

  När du har lämnat personuppgifter till Cityföreningen, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd den lagliga grund som anges nedan:

  • Uppgifterna används för att kunna administrera ditt medlemskap i City-föreningen. Det avtal som vi har ingått med dig, det vill säga Cityföreningens åtaganden mot dig, utgör den lagliga grunden för att hantera ditt avtal om medlemskap. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. administrera dina medlemsförmåner.
  • Uppgifterna används för att – via e-post, sms, post eller sociala medier – kunna skicka generell information till dig såsom informationsbrev, erbjudanden om utbildningar, seminarier och konferenser, rabattkort Det avtal som vi har ingått med dig är den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig.
  • Uppgifterna används för att kunna fakturera och administrera medlemsavgifter. Det avtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och få betalt.
  • Uppgifterna används för marknadskommunikation, marknadsanalyser och affärsuppföljning i syfte att få nya medlemmar. Rätten att behandla personuppgifter grundar sig på en intresseavvägning.
  • Uppgifterna används för att kunna fullgöra Cityföreningens skyldigheter enligt lag såsom avseende krav på bokföring, myndighets beslut eller enligt skatte-rättsliga lagar. Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

  5. När kan vi komma att dela dina personuppgifter?

  Cityföreningen delar dina personuppgifter med Citysamverkan som administrerar utskick av nyhetsbrev, erbjudanden om utbildning, rabattkort mm. Cityföreningen har ingen anställd personal, varför all hantering sker av personal anställd av Citysamverkan. Delningen av personuppgifter med Citysamverkan sker bara så länge du är medlem i Cityföreningen.

  I övrigt delar Cityföreningen endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Cityföreningen lämnar exempelvis inte ut dina uppgifter till någon som vill använda registret för att skicka ut egen reklam.

  När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

  6. Lagring och lagringstid

  Cityföreningen behandlar information om dig för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för.

  Personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar, seminarier och konferenser sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga inför och i samband med seminariet eller konferensen och för utskick av eventuell utvärderingsenkät.

  Personuppgifter som lämnas i samband med utställande av rabattkort sparas bara så länge som det krävs för administrationen. Mail med personuppgifter som lämnas till Cityföreningen avseende personal som är berättigade till rabattkort raderas så snart rabattkortet ställts ut.

  Vid utträde ur Cityföreningen gallras dina uppgifter så snart vi inte längre behöver dem för att driva in eventuellt utestående avgifter.

  7. Din insyn i behandlingen

  Om du vill få insyn i behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att begära att få ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

  8. Klagomål och tillsynsmyndighet

  Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till Cityföreningen. Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning. Den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan dit framställa klagomål.

  9. Inkommande e-post

  Uppgifter i inkommande mail hanteras initialt enligt den lagliga grunden intresseav-vägning. När vi gått igenom innehållet i inkommande e-post kan en ny bedömning av den legala grunden komma att göras beroende på innehållet.

  10. Cookies

  Genom att använda www.helsingborgscityforening.se godkänner du att vi använder cookies för att höja användarupplevelsen.

  11. Ändring av Integritetspolicyn

  Cityföreningen förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy. Ändringar av villkoren i policyn kommer att informeras på www.helsingborgscityforening.se, en månad innan villkorsändringen träder i kraft. De vid var tid gällande villkor finns tillgängliga på hemsidan.